Zdemotywowani jak cholera. Zapisz ten adres »

Regulamin korzystania z serwisu Demoty.pl

I. Postanowienia ogólne.

Administratorem serwisu Demoty.pl jest HTTP SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 81 B, lokal A-51, 00-382 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000326454, o numerze REGON 141771691, o numerze NIP 7010175319, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) zł.

Administrator serwisu Demoty.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu HTTP.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

 1. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu Demoty.pl, niezależnie od faktu umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. W przypadku określonych usług serwisu Demoty.pl, HTTP zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych kryteriów uprawniających do korzystania z serwisu lub jego części, w tym w szczególności spełnienia wymogu pełnoletniości w przypadku określonych treści np. treści mających charakter drastyczny, erotyczny itp.

 2. serwis Demoty.pl (lub serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie demoty.pl, składających się na serwis Demoty.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.demoty.pl.

 3. plik – zamieszczony przez użytkownika plik; formaty, dopuszczalne wielkości plików i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności serwisu (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na http://www.demoty.pl w części poświęconej funkcjonalności serwisu).

 4. serwery HTTP – serwery HTTP, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis Demoty.pl.

II. Zasady korzystania z serwisu Demoty.pl

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu Demoty.pl umożliwiającego użytkownikom nieodpłatne umieszczanie m.in. określonych, plików, opinii, komentarzy lub innych treści w serwisie Demoty.pl, jak również prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności HTTP. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

 2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu Demoty.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz posiadanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu.

 3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 4. Wszelkie prawa do serwisu Demoty.pl, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, do których prawa HTTP przysługują jedynie w zakresie określonym przepisami prawa) przysługują HTTP.

 5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu Demoty.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
  a. przeglądać serwis, w tym określone pliki, opinie, komentarze umieszczone w serwisie przez siebie lub innych użytkowników,
  b. zamieszczać w serwisie określone pliki, opinie, komentarze, zgodnie z dostępna funkcjonalnością serwisu Demoty.pl,
  c. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu Demoty.pl.

 6. Warunkiem korzystania z serwisu Demoty.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Demoty.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Demoty.pl polegające na umieszczaniu w serwisie plików, komentarzy, opinii lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich plików lub innych treści w serwisie Demoty.pl oraz jest władny udzielić HTTP określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

 7. Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach serwisu Demoty.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 8. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu plików, komentarzy, opinii lub innych treści w serwisie Demoty.pl, a także za skutki udzielenia HTTP, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez HTTP z udzielonych przez użytkownika praw (zgód), w granicach tych praw (zgód), odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec HTTP z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych plików, komentarzy lub innych treści w serwisie Demoty.pl lub z tytułu udzielenia HTTP, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany na żądanie HTTP lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom.

 9. Użytkownik korzystając z serwisu Demoty.pl poprzez umieszczanie konkretnych plików, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielenia HTTP określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie praw przez HTTP zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.

 10. Z tytułu korzystania z serwisu Demoty.pl HTTP nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu Demoty.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody.

 11. Korzystanie z usług serwisu Demoty.pl jest dobrowolne.

 12. Treści zamieszczane przez użytkownika staja się dostępne w serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika przy czym HTTP zastrzega możliwość opóźnień.

 13. Każdy użytkownik serwisu Demoty.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
  a. rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody HTTP), zamieszczanie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie Demoty.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),
  b. podszywanie się pod inne osoby,
  c. naruszanie tajemnicy korespondencji,
  d. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,
  e. inne zachowanie użytkownika w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami „netykiety”, w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy HTTP, dokonywaniu włamań lub prób włamań do systemów informatycznych HTTP, dokonywaniu włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników.

 14. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza, iż przyjął on do wiadomości, iż ewentualne usunięcie konkretnej treści jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, w tym w szczególności punktu 13 a-e Regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez HTTP wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danego pliku, opinii, komentarza lub innej treści, lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w oparciu o które HTTP ma prawo usunąć konkretną treść. Niezależnie od powyższego HTTP jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.

 15. HTTP oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis Demoty.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu Demoty.pl, HTTP nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu Demoty.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

 16. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu Demoty.pl będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, HTTP powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie główniej serwisu Demoty.pl (http://www.demoty.pl) stosowną informację.

 17. HTTP oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu Demoty.pl nie otrzymywali spamu bądź innych niepożądanych przez nich informacji wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody przez innych użytkowników z wykorzystaniem udostępnionych w serwisie narzędzi komunikacji z innymi użytkownikami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres abuse@free4fresh.com.

 18. W ramach serwisu Demoty.pl HTTP zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkowników do HTTP informacji o naruszeniu prawa, Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu HTTP zapewni użytkownikom możliwość zgłoszenia takich naruszeń poprzez mechanizm dostępny w serwisie Demoty.pl: "Zgłoś naruszenie". Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania użytkownika. HTTP udostępnia również użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem (abuse@free4fresh.com).

 19. HTTP oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu Demoty.pl środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie HTTP oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Demoty.pl. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres abuse@free4fresh.com. HTTP do korzystania z Internetu, w tym serwisu Demoty.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, HTTP zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne.

 20. Informacje opisujące funkcjonalność serwisu Demoty.pl dostępne są na stronie http://www.demoty.pl. HTTP w celu poprawiania jakości serwisu Demoty.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu Demoty.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

 21. HTTP nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu) poprzez ich umieszczanie na serwerach HTTP. Dane mogą być usunięte przez HTTP w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez HTTP prowadzenia serwisu Demoty.pl w przypadkach określonych w Regulaminie. HTTP zastrzega sobie również prawo niepublikowania komentarzy, plików lub innych treści, w każdej chwili w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez HTTP prowadzenia serwisu Demoty.pl. Z tego powodu HTTP odradza umieszczanie treści w serwisie Demoty.pl bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich treści, jeśli umieszczane treści przedstawiają dla użytkownika jakąkolwiek wartość. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność HTTP wyraźnie lub zezwalających HTTP na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność HTTP za takie działania, HTTP nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
  a. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu Demoty.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,
  b. za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie Demoty.pl, i szkody wynikłe z tego tytułu,
  c. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu Demoty.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
  d. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego pliku lub innych treści umieszczonych przez użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie,
  e. mając na uwadze darmowy charakter serwisu Demoty.pl, HTTP w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu Demoty.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; HTTP deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu Demoty.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum; w przypadku wprowadzenia przez HTTP płatnych usług w ramach serwisu Demoty.pl, Regulamin zostanie zmieniony i określone zostaną zasady odpowiedzialności HTTP w stosunku do użytkowników, którzy z takich usług będą korzystać.

 22. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu należy zgłaszać na stronie: https://demoty.free4fresh.com, lub pisemnie na adres: HTTP SP. Z O.O., Warszawa (kod 02-231), ul. Jutrzenki 137 A.

 23. HTTP oświadcza, iż wszystkie pliki, komentarze, opinie oraz inne treści umieszczane w serwisie Demoty.pl są rejestrowane przez HTTP, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. HTTP oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do HTTP odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, HTTP udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu Demoty.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu Demoty.pl, przy czym HTTP działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi HTTP do przekazania takich danych.

 24. Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści (w szczególności komentarze, opinie, pliki) w serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez HTTP lub należących do HTTP, w tym także w celach reklamowych.

 25. HTTP zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie HTTP poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.